Paradoxy současnosti

Z jednoho hlediska je relativně rychlý technologický pokrok naší civilizace pozitivní. Např. přístrojový pokrok v medicíně, intenzifikace v zemědělství, rychlost v dopravě a informatice atd. Z jiného pohledu rychlost evolučního vývoje člověka jako živého organizmu výrazně koliduje s rychlostí shora zmíněného technologického vývoje. Tato kolize ovšem vyvolává spoustu problémů např. prodlužování lidského věku za cenu horší kvality, zvyšování výnosů v rostlinné a živočišné výrobě, opět za cenu horší kvality potravin, zrychlení dopravní dostupnosti, opět za cenu zhoršování životního prostředí, zrychlování informovanosti opět za cenu nekvalitních informací. Jestliže pokrok ve shora zmíněných oborech výrazně kolidoval s evolučním vývojem člověka, pak v jednom oboru dochází doslova k explozivní kolizi. Tímto oborem je genetické inženýrství a jeho „odvážné“ pokusy zasahovat do lidského genomu. Zde se rozvoj genetické technologie dotýká jednoho z aspektů samotného vzniku lidské bytosti. Člověk se liší od ostatní přírody touhou po absolutním poznání, a tedy člověk nutně touží překročit hranici absolutního poznání. Uvedená negativa jsou ve srovnání s tímto pouhou legrací. Zde legrace končí. Člověk jako lidská bytost nemůže překročit sama sebe. To ostatně potvrzuje i samotná věda. Překročí-li člověk nepřekročitelné, pak to bude největší a sebezničující paradox lidské civilizace.

Fy Masáže Kroměříž přeje a vyprošuje všem lidem dar Zdraví, do kterého zahrnuje také zdravý selský rozum.

Komentáře jsou uzavřeny

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv