Malá zemědělská hospodářství

Okamžik kdy člověk v zemědělské činnosti odložil kosu a hrábě a usedl za volant stroje poháněného spalovacím motorem lze bezmála nazvat změnou paradigmatu v lidské činnosti.  Jedná se cca o 2. polovinu 19. století a týká se především euroatlantického civilizačního okruhu. Nicméně např. v Asii, Africe či Latinské Americe ještě dodnes převládá konzervativní přístup k zemědělství. Atributy charakteristické pro konzervativní hospodaření jsou: převaha ruční práce, hnojení polí chlévskou mrvou, poměrně menší obdělávaná plocha, rostlinná výroba podstatně spjatá s chovem dobytka, ochrana biodiverzity (bohatství života na zemi) a spousta dalších. Tyto atributy mají obrovský krajinotvorný a krajinoochranný charakter. Příkladem tohoto charakteru zemědělství si můžeme bezesporu představit i Švýcarsko.

Ochrana biodiverzity v zemědělské krajině má ve Švýcarsku dlouhou tradici. Již v 80. letech minulého století byl švýcarský zákon o ochraně přírody a vlasti doplněn o článek, který ukládá, že hodnotné přírodní plochy, které jsou zničeny např. záborem půdy pro stavební účely musí být nahrazeny založením nového biotopu. Později v 90. letech se stala ochrana biodiverzity součástí zemědělské politiky a od roku 1998 najdeme v zemědělském zákoně povinnost pro podniky, které chtějí dostávat dotace, vytvořit či udržovat na svých obhospodařovaných pozemcích, tzv. ekologické kompenzační plochy. Tyto plochy jsou útočištěm pro volně žijící živočichy vhodným stanovištěm pro planě rostoucí rostliny a  zároveň přispívají k ochraně půdy i vodních zdrojů.

Bohužel v naší vlasti se v minulém století tzv. intenzifikací zemědělství zničilo mnoho remízků, mezí, polních cest a jiných úhorů. Zřejmě se naši zemědělci nechali inspirovat hospodařením na obrovských lánech bez chovu dobytka a za pomocí chemie jako např. v USA, Sovětském Svazu nebo Číně. Tyto země dnes „sklízejí“ důsledky intenzifikace svého zemědělství.

Shora uvedená fakta je třeba pojmout v širších souvislostech.

Fy Masáže Kroměříž je toho názoru, že je třeba nalézat v lidské činnosti, ve které obor zemědělství zastává principiálně životodárné postavení, velmi citlivě vyváženou cestu jejího dalšího rozvoje.