Vysoká účinnost našich terapií posiluje výkonnost organismu

Homeostáza je schopnost organismu odolávat stresu, virovým a bakteriálním nemocím, schopnost rychlému zotavení po operaci nebo zraněních, schopnost odolávat stresu v mezilidských vztazích, schopnost odolávat extrémním výkyvům počasí, změně životních situací jako úmrtí blízké osoby, ztráta zaměstnání, změna trvalého pobytu apod.

Homeostáza je obecněji řečeno schopnost živých organismů udržovat stabilní vnitřní prostředí, které je nezbytnou podmínkou jejich fungování a existence, i když se vnější podmínky mění.

Je nutno připomenout aspekt tzv. energetické rezervy, který hraje významnou roli v procesu homeostaze. Jde o to, nechávat organismu jistou dávku energetické rezervy, která pomáhá ve všech uvedených zátěžových situacích. Tuto energetickou rezervu vytváříme v organismu především terapií baňkováním.

Podporováním homeostázy se automaticky zvyšuje pracovní výkonnost.

Naši klienti dosahují daleko vyšších pracovních výkonů, protože pravidelně navštěvují naše terapie, zvlášť masáž baňkováním. Zdůrazňujeme pravidelnost. Není až tak důležitý interval návštěv, ale především P R A V I D E L N O S T.